زیر باران

ﯾﺎ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻨﺰل اﻟﻐﯿﺚ اﻻ ﻫﻮ...

زیر باران

ﯾﺎ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻨﺰل اﻟﻐﯿﺚ اﻻ ﻫﻮ...

مشخصات بلاگ
زیر باران
پیام های کوتاه
  • ۱۷ فروردين ۹۲ , ۲۰:۴۹
    به تو
آخرین مطالب
  • ۹۲/۱۱/۲۵
    چ
  • ۹۲/۰۸/۱۹
    ح
پیوندها

والاترین فضیلت

يكشنبه, ۱۱ فروردين ۱۳۹۲، ۰۶:۳۸ ب.ظ
راﺟﻊﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺪﯾﻘﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺴﻼم، ﺧﻮدم را از ﻫﺮ ذﻛﺮى ﻗﺎﺻﺮ ﻣﻰداﻧﻢ. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨﻢ. ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از ﭘﺪرش، 75 روز در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺣﺰن و ﺷﺪت ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺖ. ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﻣﯿﻦ ﻣﻰآﻣﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺰﯾﺖ ﻋﺮض ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﺴﺎﯾﻠﻰ از آﯾﻨﺪﻩ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد. ﻇﺎﻫﺮ رواﯾﺖ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﯾﻦ 75 روز .ﻣﺮاودﻩاى ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﻰ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ زﯾﺎد ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ

75 ﮔﻤﺎنﻧﺪارم ﻛﻪ ﻏﯿﺮ از ﻃﺒﻘﻪى اول از اﻧﺒﯿﺎى ﻋﻈﺎم درﺑﺎرﻩى ﻛﺴﻰ اﯾﻦ ﻃﻮر وارد ﺷﺪﻩﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻇﺮف روز ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ، ﻣﺴﺎﯾﻞ واﻗﻊ در آﺗﯿﻪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ذرﯾﻪ ى ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺴﻼم ﻣﻰ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ، ذﻛﺮ ﻣﻰ ﻛﺮدﻩ و ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻛﺎﺗﺐ وﺣﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ- و اﻟﺒﺘﻪ آن وﺣﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آوردن اﺣﻜﺎم،ﺑﺎ رﻓﺘﻦ .رﺳﻮل ﺧﺪا، ﺗﻤﺎم ﺷﺪ- ﻛﺎﺗﺐ وﺣﻰ ﺣﻀﺮت ﺻﺪﯾﻘﻪ در اﯾﻦ 75 روز ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ

ﻣﺴﺄﻟﻪىﻓﺮود آﻣﺪن ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ، ﯾﻚ ﻣﺴﺄﻟﻪى ﺳﺎدﻩ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺧﯿﺎل ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺴﻰاﻣﻜﺎن دارد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﯾﻚ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ روح آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮ او وارد ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻘﺎم ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ، ﻛﻪ روح اﻋﻈﻢ اﺳﺖ، ﻻزم اﺳﺖ. ﭼﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﻛﻪ ﻗﻀﯿﻪ ى ﺗﻨﺰل ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ى روح ﺧﻮد وﻟﻰ ﯾﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ روح وﻟﻰ، ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ را ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ى ﭘﺎﯾﯿﻦ وارد ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻌﺾ اﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ، ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ او را ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮو و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﮕﻮ، ﺗﺎ ﺗﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﯿﻦ روح اﯾﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣﻰ آﯾﺪ و ﺑﯿﻦ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻛﻪ روحاﻋﻈﻢ اﺳﺖ، ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد. اﯾﻦ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻛﻪ روحاﻋﻈﻢ اﺳﺖ و اﻧﺒﯿﺎى درﺟﻪ ى اول ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا، ﻣﻮﺳﻰ ﻋﯿﺴﻰ، اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ. اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ، ﺑﺮاى ﻛﺲ دﯾﮕﺮى .واﻗﻊ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ، ﺣﺘﻰ درﺑﺎرﻩ ى اﺋﻤﻪ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪﻩ ام ﻛﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮى وارد ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ

ﻃﺒﻖآن ﭼﯿﺰى ﻛﻪ ﻣﻦ دﯾﺪﻩ ام ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺴﻼم وارد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر در ﻃﻮل 75 روز وارد ﻣﻰ ﺷﺪﻩ و ﻣﺴﺎﯾﻞ آﺗﯿﻪ را ﻛﻪ ﺑﺮ ذرﯾﻪ ىاو ﻣﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻰ ﮔﻔﺘﻪ و ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﺮدﻩ اﺳﺖ، ﺷﺎﯾﺪ ﯾﻜﻰ از ﻣﺴﺎﯾﻠﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ، راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﻰ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻬﺪ ذرﯾﻪ ى ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ى او ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم واﻗﻊ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺟﺰو آن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎ ﻧﻤﻰ داﻧﯿﻢ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﺮاﻓﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ را از ﻫﻤﻪ ىﻓﻀﺎﯾﻞ ﻋﻈﯿﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ذﻛﺮ ﻛﺮدﻩ اﻧﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻰ داﻧﻢ؛ ﻓﻀﯿﻠﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻏﯿﺮ اﻧﺒﯿﺎ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم، آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ى اﻧﺒﯿﺎ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى ﻃﺒﻘﻪ ى ﺑﺎﻻى اﻧﺒﯿﺎ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم و ﺑﻌﻀﻰ از اوﻟﯿﺎﯾﻰ ﻛﻪ در رﺗﺒﻪ ى آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮاى ،ﻛﺲ دﯾﮕﺮى ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ. و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻨﺪروز ﻣﺮاودﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاى ﻫﯿﭻ ﻛﺲ ﺗﺎﻛﻨﻮن واﻗﻊ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ، از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺣﻀﺮت ﺻﺪﯾﻘﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺴﻼم اﺳﺖ

اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻰ از ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز زن، ﺗﺎزﯾﺦ 11/ 12/ 62. ﺻﺤﯿﻔﻪ ى ﻧﻮر: ج 19، ص .278. ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻰ وﯾﺮاﯾﺶ

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی